บทความ : เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

    ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๘ /๖๙๐๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

บทความ : ที่น่าสนใจ

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

      ๑. บทความเรื่อง สงสัยคะแนนของลูก

      ๒. บทความเรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

      ๓. บทความเรื่อง สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

      ๔. บทความเรื่อง ที่ราชพัสดุ

      ๕. บทความเรื่อง พักการศึกษาผมทำไม

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่ www.gad.moi.go.th/NSK-64.html กองกลาง สป.มท.หรือ

ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี www.oic.go.th/INFOcenter20/2013

ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (7 ต.ค. 64)

ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (7 ต.ค. 64)

บทความ : เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

    ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ส.ข.ร.) ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๘ / ว ๖๑๙๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ )

บทความ : ที่น่าสนใจ

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

 

      ๑. บทความเรื่อง ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ

      ๒. บทความเรื่อง ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ?

      ๓. บทความเรื่อง ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์

      ๔. บทความเรื่อง ผมคับข้องใจครับ

      ๕. บทความเรื่อง ขอวิดีโอการจัดงาน

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่ www.gad.moi.go.th/NSK-64.html กองกลาง สป.มท.หรือ

ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี www.oic.go.th/INFOcenter20/2013

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยตาเมือง 2 หมู่ที่ 1 ตำบลแพงพวย (e-bidding) งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ก.ย. 64)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยตาเมือง 2 หมู่ที่ 1 ตำบลแพงพวย (e-bidding) งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ก.ย. 64)

แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แพงพวย

กา​รดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม

   ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันยังพบปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอมเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์วิกฤตของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ประกอบกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องได้รวดเร็วเพียงพอ ทำให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศเป็นอันมาก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ดังนี้

    ๑. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ / หน่วยงานที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆให้ถูกต้อง รวดเร็วและต่อเนื่อง และให้ดำเนินการแก้ไขปํญหาข่าวปลอมให้รวดเร็ว ทันท่วงที โดยให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในสื่อของหน่วยงาน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งประเด็นข่าวปลอมจากประชาชน จากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Centre : PMOC) หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง และให้ประชาชนเข้าถึงได้ให้มากที่สุด ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องดังกล่าวให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti - Fake News Center)กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทราบโดยด่วนคู่ขนานกันไป

   ๒. ในกรณีที่เห็นว่า การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอมนั้นเป็นเรื่องเสียหายร้ายแรงเกินกว่าที่กระทำไปภายใต้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารที่มีการนำไปบิดเบือนเป็นข่าวปลอมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในแต่ละกรณีอย่างเคร่งครัด

 

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


นายบุญฤทธิ์  โจสรรค์นุสนธิ์
นายกอบต.แพงพวย
โทร. 089-8377111

 

คุณพอใจอบต.แพงพวย ด้านใด
 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2484
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้613
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3097
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13397
mod_vvisit_counterเดือนนี้58151
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว65356
mod_vvisit_counterทั้งหมด171009

We have: 39 guests, 1 bots online
IP: 3.235.65.220
วันนี้: ก.ย. 26, 2022เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.แพงพวย


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3274-5341