องค์ความรู้ KM

 

การจัดการความรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
      1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
      2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น
      3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ         
      4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
       แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺฎิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
      - ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
      - แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม
      - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
      - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
      - นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

     แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
     - คู่มือการสวัสดิ์การพนักงานส่วนตำบล
     - คู่มืองานสารบรรณ
     - คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
     - คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
     - คู่มือการจัดทำงบประมาณ
     - คู่มือการปฏิบัติงานกองทุกหลักประกันสุขภาพ
     - คู่มือเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ
     - คู่มือปฏิบัติงานความรับผิดทางละะเมิด
     - ตัวอย่างคำสั่งบริหารงานบุคคล
     - คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
     - นโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร
     - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     - สิทธิประโยชน์ของพนักงานสวนตำบลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
     - คู่มือการเขียนโครงการจัดอบรม การจัดงานและการบริหารงบประมาณเพื่อรองรับโครการ/กิจกรรม
     - แนวทางการคัดกรองและประเมินสภาวะผู้สูงอายุ


     องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

     1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร
         - แผนพัฒนาบุคลากร

     2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
         - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
         - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 

 

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


นายบุญฤทธิ์  โจสรรค์นุสนธิ์
นายกอบต.แพงพวย
โทร. 0-3274-5341

 

คุณพอใจอบต.แพงพวย ด้านใด
 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3088
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1836
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4924
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว15195
mod_vvisit_counterเดือนนี้39430
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว43379
mod_vvisit_counterทั้งหมด9779748

We have: 40 guests online
IP: 34.239.176.54
วันนี้: มิ.ย. 17, 2024เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.แพงพวย
  


 


องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย
99 หมู่ 6 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70130
โทร : 0-3274-5341,  โทรสาร 0-3274-5341
E-mail :  pangpouy@pangpouy.go.th

เว็บไซต์ อบต.แพงพวย      :  www.pangpouy.go.th

นายกอบต. : 089-8377111
สำนักปลัด : 0-3274-5341 ต่อ  102

กองคลัง : 0-3274-5341 ต่อ 104
กองช่าง : 0-3274-5341 ต่อ 205
กองสาธารณสุขฯ : 0-3274-5341 ต่อ 203
กองสวัสดิการฯ : 0-3274-5341 ต่อ 102 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.